KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca  bildirdiğiniz veya sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, 5174 Sayılı yasa, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; talep ettiğimiz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesine  ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara,  mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere Şirketimizce aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c)maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1.fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

BNS OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile akdetmiş olduğum her türlü sözleşmeler kapsamında ve/veya sair kanallar ile temin edilen kişisel verilerimin; Yukarıda metinde belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine muvafakat ederim.

Konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak özgür iradeyle imzaladığım bir sayfadan oluşan işbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatnamenin bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı Soyadı ve İmzası: Tarih: ……./